Се изнајмува атрактивен деловен простор

Printer-friendly versionSend by email

Се изнајмува атрактивен деловен простор од А класа во центарот на Скопје со вкупно 3245 м2  и 745мкој може да се изнјмува во целост или делумно.

Локација на објектот 1 : бул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје

Локација на објектот 2 : ул. Коста Новаковиќ бр.8, 1000 Скопје

За подетални информации обратете се на тел +389 2 55 11 200 или на емаил renting@neocom.com.mk.

 

For rent: Attractive office space of class A in the center of Skopje with a total of 3245 m2 and 745m2.  The space can be rent in whole or in part.

Location of the building 1: Bull. Kuzman Josifovski Pitu 15, 1000 Skopje

Location of the building 2: st. Kosta Novakovic 8, 1000 Skopje

For more information please contact by phone tel +389 2 55 11 200 or email renting@neocom.com.mk.

 

 Објект 1 / Building 1

body2: 
Објект 2 / Building 2
Среда, Февруари 3, 2016