Серверска инфраструктура

Неоком комплетно ги разбира потребите за ИТ инфраструктура на секој бизнис. Затоа нудиме комплетни инфраструктурни решенија кои одговараат на Вашите потреби, без разлика која е нивната големина и комплексност. Со цел задоволување на сите барања и потреби на Вашиот бизнис, нашите решенија опфаќаат:


  • Дизајнирање, планирање и изведување на Датацентри.
  • Изведување на пасивна мрежа и имплементација на мрежна опрема.
  • Инсталација и имплементација на серверска опрема.
  • Имплеметација и конфигурација на системи за сладирање на податоци и нивна заштита ( Backup and Archive)
  • Изведување на системи за непрекинато напојување.
  • Инсталација на Интерактивни табли за презентации и предавања
  • Имплементација на Интернет киосци.