ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Дијагностика

на ИКТ уреди и системи (хардвер и системски софтвер). Препораки за надградби и миграција на нови системи и технологии

Поправка

во согласност со препораките на производителите во сервисот или кај Вас во зависност од системите и дополнителните услуги

Одржување

на ИКТ уреди и системи (хардвер и системски софтвер преку месечни договори со дефинирани СЛА параметри и приоритети

Квалитет

на услугите за техничка поддршка е гарантиран согласно меѓународниот стaндард МКС EN/ISO 20000:1 за управување со ИТ услуги

Авторизиран Сервисен Центар

service@neocom.com.mk

* Samsung за IT и LFD (Large Format Display) програмата

* Fujitsu за imaging (скенери) програмата